مقاله ارايه درس دندان پزشكي جامعه نگر به صورت كارگاهي و بر اساس روش آموزشي مبتني بر حل مساله و مقايسه آن با آموزش به شيوه سخنراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: ارايه درس دندان پزشكي جامعه نگر به صورت كارگاهي و بر اساس روش آموزشي مبتني بر حل مساله و مقايسه آن با آموزش به شيوه سخنراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش كارگاهي
مقاله آموزش مبتني بر حل مساله
مقاله دندان پزشكي جامعه نگر
مقاله دانشجويان دانپزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه جنبه نگرشي درس دندان پزشكي جامعه نگر و نحوه آموزش اين درس اهميت زيادي دارد. هدف اين مطالعه، مقايسه ارايه درس دندان پزشكي جامعه نگر نظري به صورت كارگاه و بر اساس آموزش مبتني بر حل مساله و مقايسه آن با روش متداول سخنراني بود.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۶۴ نفر از دانشجويان دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در نيم سال دوم سال تحصيلي ۸۶-۸۵ واحد درسي دندان پزشكي را انتخاب كرده بودند، به روش سرشماري وارد مطالعه و به صورت تصادفي به دو گروه ۳۲ نفري تجربي و شاهد تقسيم شدند. در گروه شاهد واحد درسي دندان پرشكي جامعه نگر به روش سنتي و ۱۷ جلسه سخنراني، و در گروه تجربي به روش آموزش بر مبناي حل مساله آموزش داده شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آمار توصيفي و مجذور كاي انجام گرديد.
نتايج: بهبود نگرش در گروه آموزش مبتني بر حل مساله، برخلاف گروه آموزش سنتي معني دار بود. در پس آزمون، ميانگين امتياز دانش و نگرش گروه شركت كننده در كارگاه از گروه آموزش سنتي بالاتر بود اما اختلاف معني دار نبود. ميانگين امتياز رضايتمندي، و انتقال مفاهيم آموزشي در گروه شركت كننده در كارگاه بطور معني دار بالاتر بود. هشتاد و يك درصد شركت كنندگان از روش برگزاري دوره راضي بودند.
نتيجه گيري: روش آموزشي جديد در رسيدن به اهداف اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان و جلب علاقمندي آنان به مباحث دندان پزشكي اجتماعي مي باشد، موفق است.