مقاله ارايه روشي براي بودجه بندي دستگاه هاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي بودجه بندي دستگاه هاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه بندي
مقاله پژوهش
مقاله فناوري
مقاله قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطالعي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت و كمبود منابع مالي، ضرورت توجه به تدوين روش هاي علمي براي بودجه بندي دستگاه ها را در اسناد برنامه هاي توسعه به همراه داشته است، بر اين اساس در مقاله حاضر به ارايه روشي براي بودجه بندي دستگاه هاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري پرداخته شده است. براي تحقق اين امر ابتدا بر اساس مطالعات كتابخانه اي شاخص هاي علم و فناوري براي اندازه گيري ميزان توليدات علم و فناوري دستگاه ها احصاء و سپس با نظرسنجي از خبرگان دستگاه هاي پژوهشي و فناوري، شاخص ها در قالب دو دسته توليدات علمي و فناوري نهايي گرديدند. سپس براي تعيين ضرايب اهميت شاخص ها نسبت به يكديگر، نظرات خبرگان دستگاه هاي پژوهشي و فناوري در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوري و با استفاده از روش AHP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر اساس ضرايب حاصله، ميزان توليدات علم و فناوري دستگاه ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، ميزان توليد علم و فناوري، قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري، مد قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري دستگاه ها در سال قبل و نيز نرخ رشد تورم در همان سال، ميزان توليد علم و فناوري و قيمت تمام شده يك واحد توليد علم و فناوري در سال جديد و در نتيجه اعتبار دستگاه هاي پژوهشي و فناوري بر اساس قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري با توجه به زمينه علمي فعاليت دستگاه ها ارايه شده است.