مقاله ارايه روشي براي تركيب ژئوئيد حاصل از GPS/Leveling با گراني سنجي در يك مساله مقدار مرزي تعيين ژئوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي تركيب ژئوئيد حاصل از GPS/Leveling با گراني سنجي در يك مساله مقدار مرزي تعيين ژئوئيد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوئيد
مقاله GPS/Leveling
مقاله Geodetic Boundary Value Problem (GBVP)
مقاله مساله مقدار دومرزي ثابت – آزاد
مقاله انتقال فروسو
مقاله پايدارسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده اردلان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تعيين ژئوئيد به صورت نقطه اي از تلفيق اطلاعات ترازيابي با GPS (ژئوئيد (GPS/Leveling) به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مقاله از داده هاي ژئوئيد GPS/Leveling به عنوان يك مقدار مرزي در كنار ساير مقادير مرزي در مساله تعيين ژئوئيد استفاده شده است. الگوريتم مورد استفاده در اين روش را مي توان در مراحل محاسباتي آن به صورت زير خلاصه كرد:
(۱) حذف اثرات توپوگرافي جهاني و جرم هاي در فاصله دور از راه بسط هارمونيك هاي بيضوي تا درجه و مرتبه ۳۶۰٫۳۶۰ به همراه ميدان گريز از مركز بيضوي از مشاهدات گراني روي سطح زمين با استفاده از مختصات GPS نقاط. (۲) حذف اثرات جرم هاي واقع در فاصله نزديك از راه حل تحليلي انتگرال نيوتن در دستگاه تصوير هم مساحت استوانه اي بيضوي مرجع، (۳) تشكيل معادلات مربوط به انتقال به سمت پايين مشاهدات شتاب گراني تصحيح شده طي مراحل ۱ و ۲ از سطح زمين به پتانسيل جاذبه روي بيضوي مرجع با استفاده از مختصات GPS نقاط محاسبه. (۴) محاسبه ژئوئيد GPS/Leveling. (5) تشكيل معادلات مربوط به تبديل ارتفاع ژئوئيد حاصل از مرحله ۴ به پتانسيل جاذبه روي بيضوي مرجع از راه فرمول برونز بيضوي. (۶) حل توام معادلات مربوط به مراحل ۳ و ۴ به منظور تعيين پتانسيل جاذبه روي بيضوي مرجع از راه كم ترين مربعات. (۷) بازگرداندن اثرات حذف شده به پتانسيل جزيي حاصل از مرحله ۶٫ (۸) تبديل پتانسيل حاصل از مرحله ۷ به ارتفاع ژئوئيد از راه فرمول برونز بيضوي. به منظور بررسي موردي روش ارايه شده، ژئوئيد دقيق ايران بر مبناي مشاهدات گراني و GPS/Leveling تعيين و نتايج آن ارايه شده است.