مقاله ارايه روشي براي خواندن خودکار نقشه چاپي فرش و مقايسه آن با روش خوشه يابي C- ميانگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي براي خواندن خودکار نقشه چاپي فرش و مقايسه آن با روش خوشه يابي C- ميانگين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش رنگ
مقاله نقشه فرش
مقاله طبقه بندي رنگ
مقاله خوشه بندي رنگ
مقاله الگوريتم C- ميانگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كبير احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواندن خودکار نقشه چاپي فرش به دو مرحله تقسيم مي شود: آشکارسازي خطوط نقشه، شامل خطوط باريک و خطوط ضخيم؛ کاهش رنگ پيکسل هاي تصوير به رنگ هاي پالت. براي شناسايي خطوط نقشه الگوريتمي پيشنهاد شده است. در اين الگوريتم ابتدا فاصله خطوط باريک محاسبه مي شود. پس از شناسايي اولين خط باريک، خطوط باريک بعدي به ترتيب رسم مي شوند. براي شناسايي اولين خط ضخيم از الگوريتم شانه گذاري استفاده شده است. مشکل عمده در شناسايي خطوط، خطاي نمونه برداري ناشي از اسکنر است. اين خطا غير قابل اجتناب است. براي اصلاح اين خطا در مراحل مختلف شناسايي و ترسيم خطوط راه حل هايي پيشنهاد شده است. پس از شناسايي خطوط، کاهش رنگ انجام مي شود. هدف اين است که رنگ پيکسل هاي درون چهارخانه هاي نقشه – که از تلاقي خطوط باريک حاصل مي شوند – به رنگ هاي پالت، نگاشت شوند. سه روش براي کاهش رنگ ارايه شده است. در روش اول کاربر براي هر رنگ نقشه، دو پيکسل انتخاب مي کند. پالت رنگ، با پردازش مناسب بر روي رنگ هاي انتخابي کاربر به دست مي آيد. براي تعيين رنگ يک چهارخانه، رنگ پيکسل هاي مياني آن بر اساس اين پالت نگاشت مي شود و فراوان ترين رنگ به دست مي آيد. سپس چهارخانه مربوطه با اين رنگ پر مي شود. اين الگوريتم کاهش رنگ به همراه يک مرحله پس پردازش روي چند تصوير نمونه اعمال شد. ميزان خطا براي تصاوير پايگاه داده از ۰٫۰۷ درصد تا ۰٫۵ درصد بود. به منظور بررسي امکان کاهش دخالت کاربر از روش  –Cميانگين به دو صورت استفاده شده است. مراکز خوشه هاي اوليه يک بار با دخالت کاربر و بار ديگر به طور تصادفي تعيين مي شوند. نتايج اين سه روش مورد مقايسه و بحث قرار مي گيرد.