مقاله ارايه روشي به منظور طبقه بندي انواع لوسمي بر اساس تئوري بازي هاي مبتني بر همکاري و مقدار شيپلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي به منظور طبقه بندي انواع لوسمي بر اساس تئوري بازي هاي مبتني بر همکاري و مقدار شيپلي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي مبتني بر همکاري
مقاله تئوري بازي
مقاله طبقه بندي
مقاله فلوسايتومتري
مقاله لوسمي
مقاله مقدار شيپلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهندي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: طبقه بندي انواع مختلف لوسمي حاد بر اساس تئوري بازي هاي مبتني بر همکاري و مقدار شيپلي.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از نمونه داده هاي بيمار، جمع آوري شده از آزمايش هاي فلوسايتومتري در سازمان انتقال خون ايران، استفاده شد. ۳۰۴ نمونه بيماري مختلف در ۸ طبقه لوسمي حاد بررسي شد. در ابتدا اين نتايج به صورت عددي بودند. در مرحله بعد بر اساس حد آستانه تعريف شده، داده ها به شکل بولين تبديل شد. سپس بر اساس تئوري بازي مبتني بر همکاري و مقدار شيپلي، وزن هاي خاصي به اين داده ها تخصيص داده شد. بدين ترتيب، نمونه هاي مختلف بيماري از يکديگر جدا و امکان طبقه بندي انواع لوسمي حاد حاصل شد (مرحله يادگيري). در مرحله تشخيص، با استفاده از معيارهاي شباهت، شباهت نمونه جديد مورد مطالعه با نمونه هاي آموزشي ارزيابي شد و نوع لوسمي نمونه مورد آزمايش، آشکار شد.
نتايج: دقت طبقه بندي لوسمي بر اساس تئوري بازي مبتني بر همکاري، ۹۶٫۳ درصد بود که نشان مي دهد روش پيشنهادي از دقت قابل توجهي در تفکيک درست طبقه ها برخوردار است. به منظور سنجش کارايي روش پيشنهادي، نتيجه با شبکه عصبي که از جمله الگوريتم هاي يادگيري کاراست، مقايسه شد. نتايج حاصل از دقت طبقه بندي با شبکه عصبي پايه شعاعي، ۹۱٫۸۰ درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل، روش پيشنهادي در طبقه بندي لوسمي حاد، اميدوارکننده است. از اين رو مي تواند به هماتولوژيست ها و پزشکان در تشخيص دقيق تر انواع لوسمي کمک کند تا تصميمات مناسب تري در مورد نحوه تشخيص و درمان بگيرند
.