مقاله ارايه روشي جديد براي رده بندي درزها با رويكرد بهينه رده بندي كننده بيزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: ارايه روشي جديد براي رده بندي درزها با رويكرد بهينه رده بندي كننده بيزين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درزه
مقاله رده بندي
مقاله خوشه بندي
مقاله ويژگي ها
مقاله بيزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تخم چي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درزه نگاري در پروژه هاي اكتشاف نفت و معدن، مطالعات ساختگاهي و زمين شناسي، اهميت فوق العاده اي دارد. به طور معمول، بسته به هدف از مطالعه درزه ها، ويژگي هاي مختلفي از آنها به صورت برجا برداشت مي شود. براي مثال در مطالعات مخزن، علاوه بر ويژگي هاي ساختاري، بررسي ميزان بازشدگي و پرشدگي درزه ها و شبكه ارتباطي آنها، براي مدل سازي جريان سيال، اهميت ويژه اي دارد. اما از آنجا كه درزه ها ماهيت پيچيده اي دارند، اغلب شناخت آنها بدون رده بندي ممكن نيست. لذا توجه به اين نكته ضروري است كه در رده بندي درزه ها، از كليه ويژگي هاي تاثيرگذار در تفسير نتايج رده بندي استفاده شود. اين در حالي است كه به صورت متداول، حداكثر دو ويژگي شيب و جهت شيب، براي رده بندي درزه ها مورد استفاده قرار مي گيرند و ديگر ويژگي ها، ناديده گرفته مي شوند. در اين مقاله، روشي جديد براي رده بندي درزه ها ارايه شده است.
براي بررسي كارايي و مزيت روش جديد، يك مجموعه مصنوعي از درزه ها، شامل ۸ دسته درزه ساخته شده است و براي هر درزه، ۴ ويژگي شيب، جهت شيب، ميزان پرشدگي و نوع پركننده در نظر گرفته شده است، به گونه اي كه جدايش دسته درزه ها بر اساس ويژگي هاي شيب و جهت شيب ناممكن باشد. سپس برنامه هايي براي استفاده از روش رده بندي بيزين (Bayesian)، نوشته شده و در فضاي ۴ بعدي نسبت به رده بندي داده هاي مصنوعي اقدام شده است. به اين ترتيب اثبات شده كه با دقت بسيار مطلوب تري، كليه ۸ دسته درزه را مي توان از هم تفكيك كرد.