مقاله ارايه روش استخراج ويژگي شبه کوواريانسي مبتني بر تبديل موجک جهت کشف نشانگر حياتي از الگوهاي پروتئيني سرطان تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: ارايه روش استخراج ويژگي شبه کوواريانسي مبتني بر تبديل موجک جهت کشف نشانگر حياتي از الگوهاي پروتئيني سرطان تخمدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين شناسي
مقاله تشخيص الگو
مقاله تبديل موجک گسسته
مقاله تابع وزن شبه کوواريانسي
مقاله نشانگر حياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري كردي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميران بيگي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات پاتولوژيک درون يک عضو حياتي به صورت الگوهاي پروتئيني در خون انعکاس مي يابد. طيف سنجي جرمي به عنوان يک ابزار اندازه گيري قدرتمند در توليد الگوهاي پروتئيني از خون شناخته شده است. داده هاي حاصل از اين تکنيک به عنوان داده هايي با ابعاد و همبستگي بالا در نظر گرفته مي شوند که ويژگي هاي کليدي مهم براي محققان، پيک هاي موجود در طيف مي باشند. با توجه به اين خصوصيات رفتاري داده، يک روش تحليل مناسب مثل تبديل موجک نياز مي باشد. در اين تحقيق، روش جديدي جهت استخراج ويژگي از داده طيف جرمي با هدف کاهش بعد و همبستگي آن ارايه شده است که مبتني بر تبديل موجک گسسته و انتخاب ويژگي شبه کوواريانسي مي باشد. با روش پيشنهادي، نشانگرهاي حياتي مناسب از مجموعه داده هاي مورد مطالعه براي سرطان تخمدان که از انستيتو ملي سرطان آمريکا اخذ شده است، از روي طيف جرمي بازسازي شده استخراج گرديده است که منجر به حصول نتايج تشخيصي بالا با استفاده از معيارهاي ارزشيابي استاندارد شده است. با استفاده از روش هاي طبقه بندي مختلف، روش پيشنهادي جديد منجر به دقت تشخيص ۹۸، نرخ قطعيت ۹۷ و حساسيت ۹۸ درصد شده است.