مقاله ارايه روش دو نقطه اي جديد به منظور برآورد پارامترهاي نفوذپذيري در آبياري جويچه اي و نواري و مقايسه آن با ساير روش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۹۰ تا ۶۹۸ منتشر شده است.
نام: ارايه روش دو نقطه اي جديد به منظور برآورد پارامترهاي نفوذپذيري در آبياري جويچه اي و نواري و مقايسه آن با ساير روش ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش دو نقطه اي
مقاله تخمين پارامترهاي نفوذ
مقاله آبياري جويچه اي
مقاله آبياري نواري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبريان علويجه بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذ، مهمترين ترين و مشکل ترين پارامتر ارزيابي سامانه هاي آبياري سطحي است. اهميت دانستن معادله نفوذ جهت تشريح هيدروليک آبياري سطحي، همراه با مشکلات تخمين قابل اطمينان پارامترهاي آن، موجب صرف وقت و هزينه زيادي براي طراحي يک سامانه آبياري مي شود. هدف از اين مطالعه، ارزيابي روش هاي مختلف تخمين پارامترهاي نفوذپذيري و ارايه روش دو نقطه اي جديدي بر اساس معادله نفوذ فيليپ است. در اين راستا از هفت سري داده صحرايي با شرايط مختلف مزرعه اي از جمله طول، شيب و دبي ورودي استفاده گرديد. همچنين با استفاده از مدل هيدروديناميک نرم افزار SIRMOD و با تخمين پارامترهاي معادله نفوذ به روش پيشنهادي و روش هاي دو نقطه اي اليوت و واکر، پيشروي بِنامي و افِن، يک نقطه اي شپارد و همکاران و يک نقطه اي واليانتزاس و همکاران، مراحل پيشروي و پسروي آبياري شبيه سازي شدند تا دقت روش هاي مختلف تخمين پارامترهاي معادله نفوذ مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان داد که در برآورد ميزان آب نفوذيافته به خاک در آبياري نواري روش پيشنهادي (۴٫۸ درصد) و در آبياري جويچه اي روش شپارد و همكاران (۱۳٫۹ درصد) و روش پيشنهادي (۱۴٫۲ درصد) داراي کمترين خطاي نسبي مي باشند. در پيش بيني مرحله پيشروي در آبياري جويچه اي و نواري به ترتيب روش پيشروي بنامي و افن (۱۹٫۵ درصد) و روش پيشنهادي (۶٫۶ درصد) و در پيش بيني مرحله پسروي در آبياري جويچه اي و نواري به ترتيب روش شپارد و همکاران (۱٫۳ درصد) و روش پيشنهادي (۲٫۲ درصد) داراي كمترين خطاي استاندارد بودند.