مقاله ارايه طرح و ارزيابي مزرعه اي وسيله كمك جدا كننده در كمباين براي برداشت كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارايه طرح و ارزيابي مزرعه اي وسيله كمك جدا كننده در كمباين براي برداشت كلزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله برداشت
مقاله ريزش از پلاتفرم
مقاله جداكننده
مقاله كمباين
مقاله تلفات كمباين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كامگار سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفت محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبيعت پيچيده غلاف هاي گياه كلزا موجب مي گردد كه هنگام برداشت محصول با كمباين هاي رايج فعلي، ضربات مكانيكي اعمال شده باعث باز شدن غلاف هاي نيمه خشك و ريزش آنها گردد. به همين دليل مقدار زيادي دانه، قبل از ورود به كمباين بر روي زمين مي ريزند. اضافه بر اين، به هم پيچيدگي غلاف هاي گياه در زمان رسيدن كلزا ريزش زيادي در ناحيه جدا كننده را موجب مي گردد. در تحقيق حاضر نوعي ضميمه جهت سوار كردن بر جداكننده براي باز كردن غلاف ها از يكديگر به منظور تقليل مقدار ريزش، طراحي، ساخته و بر روي هد كمباين جان دير ۹۵۵ نصب گرديد. سپس طي آزمايش ها مزرعه اي عملكرد دستگاه ساخته شده با عملكرد شاهد (كمباين با هد معمولي) مقايسه گرديد. دستگاه مذكور شامل دو استوانه دوار مي باشد كه بر روي هر استوانه حداكثر تا ۲۰ عدد انگشتي به فاصله ۵ سانتي متر قرار مي گيرد. محور نگه دارنده انگشتي نسبت به مركز استوانه خارج از مركز مي باشد به طوري كه با چرخش استوانه، انگشتي نسبت به سوراخ استوانه، داخل و خارج مي گردد. اين استوانه ها به صورت عكس يكديگر حول محور اصلي خود چرخيده و به كمك انگشتي، غلاف هاي در هم فرورفته را از يكديگر جدا مي كنند. براي ارزيابي مزرعه اي دستگاه، آزمايش فاكتوريل در سه سطح سرعت دوراني استوانه (۵/۲۶، ۰/۵۳ و ۵/۷۹ دور در دقيقه ) و سه سطح تعداد انگشتي (۱۰، ۱۴ و ۱۸ عدد) و با سه تكرار در قالب طرح بلوك كامل تصادفي انجام گرفت. سرعت پيشروي كمباين نيز يك كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه تغيير سرعت استوانه به طور معني داري بر ميزان ريزش موثر مي باشد و حداقل ريزش در سرعت چرخشي استوانه به ميزان ۵۳ دور بر دقيقه (۲۷/۰ متر بر ثانيه به صورت سرعت مماسي) حاصل گرديد. تعداد انگشتي نيز بر ميزان ريزش موثر بود و با افزايش تعداد انگشتي مقدار ريزش كاهش پيدا مي نمود. ميزان ريزش در تيمار شاهد كه برابر ۶۱kg/ha بود به كمك نصب اين سيستم به ميزان ۵۱.۱kg/ha كاهش يافت .