مقاله ارايه فرمولاسيون محاسبه سختي تيرهاي فولادي ترک خورده بهسازي شده با CFRP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارايه فرمولاسيون محاسبه سختي تيرهاي فولادي ترک خورده بهسازي شده با CFRP
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازي
مقاله تير فولادي
مقاله ترک
مقاله سختي
مقاله CFRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: دانشجو فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش سختي و افزايش دامنه ارتعاش تيرهاي فولادي ترک خورده، موجب از دست رفتن کارايي سازه در بارهاي بهره برداري مي شود. يکي از روشهاي بازيابي سختي اين نوع تيرها چسباندن ورقهاي CFRP روي بال کششي تيرها و در محل بروز ترکها مي باشد. براي محاسبه ميزان سختي بازيابي شده در تير ترک خورده توسط CFRP بطور معمول از روشهاي تحليل اجزا محدود استفاده مي شود. در اين مقاله فرمولاسيون محاسبه سختي تير بهسازي شده توسط CFRP به روش رياضي ارايه شده است. در اين فرمولاسيون سختي تير بهسازي شده بر اساس سختي تير سالم، سختي تير با فرض ايجاد مفصل در محل ترک، مشخصات مصالح چسب و CFRP و ابعاد هندسي سازه بدست مي آيد. براي استخراج اين فرمولها از مشابه سازي سختي خمشي قسمت باقيمانده در مقطع ترک و ورق تقويتي با يک فنر دوراني استفاده شده است. نحوه بدست آوردن سختي فنر دوراني بر اساس سختي تير ترک خورده و سختي تير سالم نيز پيشنهاد گرديده است. روش انجام محاسبات سختي تير بهسازي شده با ورق CFRP در دو دسته تيرهاي معين و نامعين بطور جداگانه بررسي شده و فرمولاسيون پيشنهادي براي دو مورد خاص تير دوسر مفصل و دوسر گيردار پياده سازي گرديده است. به منظور صحت سنجي نتايج بدست آمده از روش تحليلي پيشنهادي، هجده نمونه فرضي با روش اجزا محدود نيز مورد مطالعه قرار گرفته اند. مقايسه نتايج فرمولاسيون پيشنهادي با روش اجزا محدود تطابق بسيار خوبي را نشان داده است. فرمول ديگري نيز با صرفنظر کردن از سختي خمشي باقيمانده در مقطع ترک، براي محاسبه سختي تير بهسازي شده با CFRPدر کاربرد هاي عملي پيشنهاد شده است. مقايسه نتايج بدست آمده از اين فرمول و فرمولهاي دقيقتر نشان دهنده دقت بسيار خوب رابطه پيشنهادي است. با استفاده از اين روش مي توان بدون نياز به اندازه گيري عمق ترک، ميزان مصالح مورد نياز براي بهسازي تير با CFRP را از رابطه هاي ساده اي محاسبه نمود.