مقاله ارايه مدلي ابتكاري جهت برنامه ريزي كار خدمه و پرسنل راه آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: ارايه مدلي ابتكاري جهت برنامه ريزي كار خدمه و پرسنل راه آهن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي كار پرسنل
مقاله مساله (Set Covering Problem (SCP
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله روش جستجوي Depth First (Search (DFS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قنادپور سيدفريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارايه مدلي براي برنامه ريزي كار خدمه راه آهن، هدف عمده از پژوهش حاضر است كه در آن مي بايست براي گروههاي خدمه مورد نياز جهت ارايه سرويس به سفرهاي موجود در جدول زمان بندي حركت قطارها، برنامه ريزي شود. مدل پيشنهادي به دو فاز مستقل تقسيم مي شود كه در فاز اول با استفاده از استراتژي جستجوي Depth First Search تمام سفرهاي رفت و برگشتي كه شروع و خاتمه آنها در محل استقرار خدمه است تحت عنوان مجموعه pairing ها تعيين مي شوند. در فاز دوم با استفاده از مساله Set Covering Problem به مدلسازي مساله پرداخته مي شود و با استفاده از الگوريتم ژنتيك با تعريف اپراتورهايي خاص بهينه مي شود. در نهايت زير مجموعه اي از pairing ها با حداقل هزينه كه تمام سفرها را تحت پوشش قرار داده اند براي تخصيص به گروههاي خدمه تعيين مي شوند. نهايتا براي تعيين اعتبار مدل پيشنهادي به حل چندين مساله از مسايلي كه توسط Beasley براي مساله برنامه ريزي خدمه مطرح شده اند پرداخته مي شود كه به استناد نتايج حاصل شده، الگوريتم پيشنهادي جواب هايي با كيفيت و زمان حل مناسب توليد كرده است.