مقاله ارايه مدل برنامه ريزي آرماني جامع توليد با رويكرد فازي در صنعت پالايش نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۸ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل برنامه ريزي آرماني جامع توليد با رويكرد فازي در صنعت پالايش نفت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري فازي
مقاله برنامه ريزي آرماني
مقاله آرماني فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محب رباني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري قره بلاغ هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مدل رياضي برنامه ريزي جامع توليد با رويکرد فازي در صنعت پالايش نفت ارايه مي گردد. بعد از مرور ادبيات و ارايه پيشينه تحقيق در صنعت پالايش نفت به ارايه مدل در اين مقاله مي پردازيم. مدل ساخته شده با مدل حاصل از برنامه ريزي توليد با روند جاري مقايسه مي گردد. اطلاعات مورد نياز براي انجام پژوهش با استفاده از انواع روش هاي ميداني، کتابخانه اي، مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه حاصل مي گردد. در اين تحقيق پس از جمع آوري اطلاعات مدل سازي، به حل مدل مي پردازيم. مدل سازي با استفاده از برنامه ريزي آرماني انجام مي شود که براي رتبه بندي و تعيين اوزان از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي استفاده گرديده است. به اين ترتيب که پرسشنامه اي طراحي مي شود و از پرسشنامه جهت گرد آوري داده هاي مورد سوال به منظور تدوين وزن هر پرسش و در نهايت اوزان تابع هدف استفاده گرديده است. براي کسب اعتبار علمي پرسشنامه طراحي شده از روش روايي محتوايي استفاده شده است. به اين ترتيب که پرسشنامه ابتدايي تدوين و طراحي گرديده است و پس از کسب نظرات متخصصين امر باز نگري و تدوين نهايي انجام مي گردد. در اين روش با محاسبه آلفاي کرانباخ اعتبار پرسشنامه اندازه گيري و مشخص مي شود. براي حل مدل بيشترين مقدار وزن به آرمان مهمتر و کمترين مقدار وزن به آرمان کم اهميت تر نسبت داده مي شود؛ سپس داده هاي مساله را وارد مدل کرده و با استفاده از نرم افزار لينگو كه يك نرم افزار تحقيق در عمليات است، به حل مدل مي پردازيم. در نهايت خروجي هاي حاصل از حل مدل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و مواردي از جمله ميزان توليد، بازده پالايشگاه و درآمد سرانه هر بشكه با وضع موجود مقايسه مي شود.
مقاله حاضر سعي بر آن دارد تا با استفاده از شيوه هاي رياضي در امر برنامه ريزي توليد، يك مدل رياضي براي برنامه ريزي توليد در صنعت پالايش نفت ارايه دهد، به گونه اي كه بتوان يك الگوي مناسب از ارتباطات منطقي بين عمليات را تدوين و به كمك آن مسوولين ذيربط را در امر برنامه ريزي آتي كمك نمود.