مقاله ارايه مدل به منظور مطالعه اثر مقياس بر پارامتر تخلخل مخازن نفتي (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل به منظور مطالعه اثر مقياس بر پارامتر تخلخل مخازن نفتي (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر مقياس
مقاله حجم المان معرف
مقاله زمين آمار
مقاله واريانس پراکندگي
مقاله واريانس ميانگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزكارمياندهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي وامق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامتر تخلخل مخزن از جمله مهمترين مشخصه هاي مورد بررسي در مطالعات مهندسي نفت به شمار مي رود. ميزان تخلخل مخزن، معرف مقدار هيدروكربن درجا مي باشد، درحاليكه ميزان توليد به درصد ارتباط بين تخلخل ها وابسته است. تعيين ويژگي مذكور به شيوه هاي مختلف از طريق آزمايش نمونه هاي کوچک در آزمايشگاه تا تعيين از روي نمودارهاي چاه پيمايي به صورت درجا انجام مي گيرد. به تجربه اثبات شده است که نتايج آزمايشگاهي و نتايج تست هاي درجا با يکديگر کاملا متفاوت هستند. اين تفاوت ناشي از اثر مقياس اندازه گيري مي باشد، به طوري كه با تغيير حجم نمونه مورد مطالعه مقادير متفاوتي بدست خواهد آمد. لذا بررسي اثر مقياس به منظور انجام ارزيابي صحيح از كميت مورد نظر داراي اهميت فراواني بوده و مطالعه اين اثر به شيوه هاي مختلف انجام شده است. در اين مقاله با استفاده از زمين آمار كه ابزار قدرتمندي در بررسي تغييرات فضايي داده ها مي باشد، داده هاي تخلخل مربوط به يكي از ميادين نفتي ايران (منطقه پارس جنوبي) تحليل شده و بر اساس آن تاثير مقياس بر اين پارامترها بررسي شده است. براي بررسي اثر مقياس پذيري هر پارامتر از رفتار واريانس ميانگين آن پارامتر (بر مبناي رفتار واريانس پراکندگي) استفاده شده است. همچنين با رسم تابع واريوگرام كه معرف ميزان پراكندگي داده ها مي باشد، ويژگي ناهمسانگردي مخزن مورد مطالعه قرار گرفت. بر اين اساس شاخصي براي بيان ميزان مقياس پذيري مخزن به نام حجم المان معرف تعيين گرديد که مي تواند معياري براي مقايسه تغييرپذيري جوامع مختلف باشد. به علاوه با استفاده از واريوگرام هاي جهتي مشخص گرديد که مخزن مورد مطالعه ناهمسانگرد است.