مقاله ارايه مدل قيمت گذاري پارکينگهاي حاشيه اي با رويکرد توسعه پاركينگهاي غيرحاشيه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل قيمت گذاري پارکينگهاي حاشيه اي با رويکرد توسعه پاركينگهاي غيرحاشيه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت گذاري پارکينگ حاشيه اي
مقاله سرمايه گذاري
مقاله پارکينگ غيرحاشيه اي
مقاله وزن دهي
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله مدلسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با بررسي اهميت و ضرورت قيمت گذاري مناسب پارکينگهاي حاشيه اي به منظور حمايت از سرمايه گذاري در زمينه ساخت پارکينگهاي غيرحاشيه اي، يک روش مناسب قيمت گذاري پيشنهاد شده است، که در آن پارک حاشيه اي از قيمت بيشتري نسبت به فضاهاي پارک غيرحاشيه اي برخوردار بوده و تمايل افراد به استفاده از پارکينگهاي غيرحاشيه اي افزايش مي يابد. در اين مقاله، ابتدا عوامل موثر بر قيمت گذاري فضاهاي پارک حاشيه اي با روش نظرسنجي مورد شناسايي قرار گرفته و به دو دسته عوامل کنترلي و عوامل مستقيم تقسيم شدند. عوامل كنترلي، به منظور تضمين اقتصادي بودن سرمايه گذاري در زمينه پارکينگ و عوامل مستقيم جهت برآورد قيمت يک فضاي پارک حاشيه اي در نظر گرفته شد. در محاسبه وزن ضرايب عوامل مستقيم، روش تحليل سلسله مراتبي مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد، يک مدل رفتاري در قبال تغييرات قيمت و نيز يک فرآيند تکراري بر مبناي آن به منظور تعيين قيمت مناسب فضاهاي پارک ساخته شد. به طور خلاصه، روش نظرسنجي در تعيين پارامترهاي مدل، روش تحليل سلسله مراتبي در تعيين وزن پارامترها و مدل رفتاري، جهت تعيين تغييرات قيمت، مورد استفاده قرار گرفت که پس از تکرار فرآيند بين مدل اوليه و مدل رفتاري، قيمت نهايي فضاي پارک تعيين شد. در نتيجه، با استفاده از مدل توسعه يافته در اين پژوهش مي توان قيمت نهايي فضاي پارک حاشيه اي را بر اساس پارامترهاي مدل به نحوي تعيين كرد که سرمايه گذاري جهت ساخت پارکينگهاي غيرحاشيه اي جهت ازدياد ظرفيت معابر، اقتصادي و مقرون به مصرفه باشد.