مقاله ارايه مدل مناسب براي بهبود وضعيت موجود نظام راهنمايي معلمان مدارس ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل مناسب براي بهبود وضعيت موجود نظام راهنمايي معلمان مدارس ابتدايي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلم راهنما
مقاله مدير راهنما
مقاله دوره ابتدايي
مقاله مدل نظارت
مقاله استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي وضعيت نظام راهنمايي معلمان مدارس ابتدايي مي پردازد و به منظور ارايه مدل به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است. براي اين منظور ابتدا ۱۷۶ مولفه از طريق مرور ادبيات تحقيق و بررسي مدل ها و تئوري ها استخراج شد که پس از نظر سنجي به ۹۳ مولفه کاهش يافت و مدل پيشنهادي مشتمل بر پنج بخش تدوين شد. جامعه آماري اين پژوهش را ۷۰۵۱ نفر از معلمان مدارس ابتدايي استان کرمانشاه تشکيل داده اند که از بين آنها تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. روايي محتواي پرسش نامه از طريق اظهار نظر صاحب نظران در مورد محتوا و ترکيب مولفه ها صورت گرفت و اصلاحات لازم در آن انجام شد و پايايي پرسش نامه نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه و در حد مطلوبي (۰٫۹۰۱) به دست آمد. براي اعتبارسنجي مدل نيز تعداد ۳۰ نفر از متخصصان انتخاب گرديدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (جداول فراواني، ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (تحليل عاملي با روش واريماکس و t تک گروهي) استفاده گرديد. اهم يافته هاي اين پژوهش از اين قرار است: ۱- نظام راهنمايي معلمان در مولفه مديريت کلاس و مقررات مدرسه عملکرد موفق تري نسبت به ساير مولفه ها داشته است و در مولفه ارزشيابي از يادگيري دانش آموزان تقريبا عملکردي در حد متوسط داشته است و در زمينه هاي بهبود مستمر کيفيت آموزش، رشد و تعهد حرفه اي در معلم، ايجاد انگيزه در دانش آموزان، تعيين اهداف آموزشي و درسي، ارزشيابي از معلم موفق نبوده است. و در تحليلي عاملي انجام شده دسته بندي مولفه ها از هفت مولفه به سيزده مولفه تغيير يافت. ۲- مدل نهايي نظام راهنمايي معلمان مشتمل بر پنج بخش فلسفه و اهداف، مباني نظري، مدل ادراکي، مراحل اجرايي و نظام ارزشيابي تدوين و ارايه شد. ۳- يافته هاي حاصل از اعتبارسنجي پرسش نامه توسط متخصصان نشان مي دهد که مدل ارايه شده با درجه تناسب ۹۱٫۷۸ درصد مورد تاييد متخصصان مي باشد و اين امر بيانگر اعتبار بالاي مدل از نظر متخصصان است. ۴- مدل «مدير راهنما» بر اساس نظر سنجي از معلمان و با استفاده از مدل با سيزده کارکرد نظارتي شامل بهبود مستمر کيفيت آموزش با بار عاملي ۱۵٫۴۴۶، ارايه بازخورد آموزش به معلم با بار عاملي ۱۶٫۴۷۷، تطبيق برنامه ها و روش ها با شرايط فرهنگي با بار عاملي ۱۵٫۱۳۸، تعهد نسبت به معلمان، دانش آموزان، والدين، مدرسه و آموزش با بار عاملي ۱۴٫۲۵۶، رشد و تعهد حرفه اي در معلم ۲۸٫۱۰۲، مشارکت معلم در ارتقاي کيفي آموزش ۲۹٫۸۱۷، ايجاد زمينه هاي مطالعاتي ۹٫۳۸۸، ايجاد انگيزه در دانش آموزان و شناخت نيازهاي آنان ۶۰٫۴۱۸، اطلاعات اداري ۴۶٫۴۹۵، مديريت کلاس درس و مقررات مدرسه ۱۶٫۰۱۵، ارزشيابي از يادگيري دانش آموزان ۶۶٫۸۷۷، تعيين اهداف آموزشي و درسي با بار عاملي ۶۹٫۲۳۸، ارزشيابي از معلم با بار عاملي ۷۲٫۴۱۲ ارايه گرديد.