مقاله ارايه مدل هوشمند تعيين رفتار تغييرات تراز سطح آب زيرزميني با لحاظ نمودن وضعيت ديناميکي سيستم آبخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارايه مدل هوشمند تعيين رفتار تغييرات تراز سطح آب زيرزميني با لحاظ نمودن وضعيت ديناميکي سيستم آبخوان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله آبخوان
مقاله شبکه هاي عصبي ديناميکي و استاتيکي
مقاله مدل سازي
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضاپورطبري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: مكنون رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به خشکسالي هاي اخير و افزايش ميزان تقاضا، استفاده از منابع آب زيرزميني در بيشتر مناطق كشور در اولويت قرار گرفته است. در اين راستا برداشت هاي بي رويه منجر به بروز مشکلاتي براي آبخوان دشت ها شده است. با توجه به اينکه به منظور اعمال محدوديتهاي برداشت در اغلب مدل هاي مديريت منابع آب، لازم است آبخوان به صورت پيوسته و زمانمند شبيه سازي شود و از طرفي استفاده از اين مدل ها در فرايند بهينه سازي منجر به افزايش زمان اجرا مي شود، لازم است مدل هوشمندي جايگزين مدل عددي شبيه سازي آبخوان شود. در اين تحقيق با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژيکي آبخوان و مقادير اندازه گيري شده براي پارامترهاي کمي آبخوان، مدل کمي عددي آبخوان تهيه شده و سپس با استفاده از نتايج آن و به کارگيري مدل شبيه ساز شبکه عصبي ديناميکي، تغييرات تراز سطح آب زيرزميني براي افق برنامه ريزي به صورت معادلاتي ارايه گرديد. ميزان کل تغذيه و تخليه آبخوان و تراز سطح آب زيرزميني در گام زماني قبل به عنوان پارامترهاي ورودي و تراز سطح آب زيرزميني در انتهاي دوره شبيه سازي به عنوان پارامتر خروجي در مدل شبيه ساز استفاده شد. به منظور تدوين مدل شبيه ساز، چهار مرحله در نظر گرفته شد که عبارت اند از تدوين مدل شبيه سازي آبخوان و واسنجي نمودن آن، توليد مجموعه داده هاي ورودي- خروجي براي آموزش مدل شبيه ساز، آموزش مدل شبيه ساز براي ساختارهاي گوناگون، صحت سنجي و استخراج مدل شبيه ساز برتر براي برقراري ارتباط با مدل بهينه سازي. نتايج ارايه شده نشان دهنده کارايي مدل پيشنهادي به منظور شبيه سازي و پيش بيني رفتار تغييرات تراز سطح آب زيرزميني در مقايسه با مدل هاي شبکه عصبي استاتيکي بود.