مقاله ارايه نقشه شناختي و مدل محاسباتي از عملکرد مغز در استرس هيجاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارايه نقشه شناختي و مدل محاسباتي از عملکرد مغز در استرس هيجاني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس هيجاني
مقاله دستگاه ليمبيک
مقاله فعاليت مغز
مقاله مدل محاسباتي
مقاله نقشه شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعابد
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: همام سيدمهران
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنوش مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: استرس  و هيجان  نقش مهمي در کيفيت زندگي انسان دارند. هدف اين مقاله ارايه مدلي مناسب از آنها  در شناخت حالات مغزي است.
روش:  فعاليت هاي رفتاري و هيجاني، در درجه اول، با دستگاه ليمبيک ارتباط دارند، از اين رو، در اين تحقيق ابتدا به شناخت بخش هاي مهم مغز، از جمله قشر مغز، تالاموس، آميگدالا، قشر پيش پيشاني، قشر حدقه اي – پيشاني، لوکوس سرولئوس، هيپوکامپ و هيپوتالاموس، و نقش آنها در واکنش هاي هيجاني پرداخته و سپس براي اين حالت مغزي، يک نقشه شناختي جامع پيشنهاد شد. اين نقشه شناختي، نقش اساسي دستگاه عصبي و هورموني را در فرايند استرس هيجاني نشان مي دهد.
يافته ها: با بيان روابط و مشخصه هاي لازم، يک مدل محاسباتي در جعبه ابزار سيمولينکِ نرم افزار MATLAB اجرا و براي تعيين صحت عملکرد مدل، آزمايش هاي مختلف انجام شد.
نتيجه گيري:  نتايج نشان دادند که در هنگام استرس هيجاني، قشر حدقه اي – پيشاني وارد عمل شده، هيجان را کاهش مي دهد و از ادامه آن جلوگيري مي کند. همچنين، مدل محاسباتي توانست رفتار مغز را در حالت استرس هيجاني به خوبي بيان کند؛ لذا مي تواند در مدل هاي بزرگ تر به عنوان يک زيرسيستم مورد استفاده قرار گيرد.