مقاله ارايه يك مدل دانش مبنا براي قيمت گذاري مناقصه اي به منظور بهينه سازي قيمت پيشنهادي در مناقصات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۹۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل دانش مبنا براي قيمت گذاري مناقصه اي به منظور بهينه سازي قيمت پيشنهادي در مناقصات
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناقصه
مقاله قيمت گذاري
مقاله قيمت گذاري مناقصه اي
مقاله استراتژي برد
مقاله مديريت تهيه پيشنهاد
مقاله قيمت گذاري پيشنهاد
مقاله احتمال برنده شدن
مقاله عدم اطمينان
مقاله بررسي فني – مالي پيشنهاد مناقصه گران
مقاله قيمت نرمالايز شده بر اساس كيفيت
مقاله سود مورد انتظار
مقاله مديريت ريسك
مقاله قيمت سقف و كف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت گذاري مناقصه اي براي مناقصه گران از اهميت ويژه اي برخوردار است و از جمله فعاليت هاي دشوار براي آنان مي باشد. قيمت گذاري مناقصه اي فرآيندي پيچيده و همراه با ريسك است و پيچيدگي هاي مرتبط با آن بسياري از مناقصه گران را از قيمت گذاري علمي منصرف ساخته است.
در قيمت گذاري مناقصه اي عامل ريسك بعنوان يك متغير غيرقابل كنترل و يا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معني دار متغيرهاي تصادفي در فرآيند قيمت گذاري، باعث عدم امكان ارزيابي هاي قطعي در رابطه با قيمت پيشنهادي مي شود.
در اين مقاله مساله قيمت گذاري مناقصه اي و نحوه مديريت ريسك آن مورد توجه قرار مي گيرد. مقاله حاضر با در پيش گرفتن يك نگرش مفهومي، فلسفه قيمت گذاري مناقصه اي را مورد تجزيه و تحليل تئوريك قرار مي دهد و بر اساس آن تابع احتمال برد براي هر قيمت پيشنهادي مطابق با قيمت نرمالايز شده بر اساس ميزان ترجيح مناقصه گزار را استخراج مي نمايد كه با استفاده از آن مي توان بر اساس سطح كيفيت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قيمت هاي مختلف برآورد نمود. سپس با استفاده از روش هاي تصميم گيري و انجام تحليل هاي كيفي اقدام به تعيين قيمت پيشنهادي به مناقصه مي نمايد.
در نهايت مدل توسعه يافته براي يك مطالعه موردي به اجرا درآمد و نتايج حاصل از بكارگيري آن تشريح شده است.