مقاله ارايه يك مدل فازي براي اندازه گيري رضايت شغلي اساتيد دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارايه يك مدل فازي براي اندازه گيري رضايت شغلي اساتيد دانشگاه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغير کلامي
مقاله اعداد فازي
مقاله رضايت شغلي
مقاله فرآيند دفازي
مقاله پايگاه قوانين
مقاله مدل فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري ميكاييل
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اينكه براي اندازه گيري رضايت شغلي مطالعات زيادي انجام گرفته اما در اغلب اين مطالعات، سنجه هاي رضايت شغلي برمبناي نظريات خاص و با كم توجهي به ريشه هاي اصلي پرورش تئوري ها تعيين شده و نارسایي هايي كه مدل هاي رياضي وآماري در اندازه گيري «متغيرهاي زباني» دارند، در اين اندازه گيري ها ناديده گرفته شده است. با عنايت به موارد فوق، درطرح پژوهشي حاضر سنجه ها و شاخص هاي رضايت شغلي با استفاده از پارادايم تركيبي (كه در آن تئوري دو عاملي هرزبرگ، سلسله مراتب نيازهاي مازلو، مقياس رضايت شغلي اسپكتر و ترز و نظريه هاي اميد و كامروائي مد نظر قرار گرفته) تعيين شده و متغيرهاي اوليه رضايت شغلي در قالب ابعاد، مولفه ها و شاخص ها دسته بندي شده و ميزان اهميت، ميزان رضايت و رتبه هركدام از شاخص هاي تاثير گذار در رضايت شغلي محاسبه شده است.  با بهره گيري از سيستم هاي استنتاج فازي و روش استلزام ممداني و با تابع عضويت مثلثي و با استفاده از نرم افزارMatlab ، «مدلي سه مرحله اي» براي تحليل ابعاد، مولفه ها وشاخص هاي رضايت شغلي اساتيد طراحي و ارايه گرديده است.