مقاله ارايه يک دوره برنامه آموزش ترکيبي و بررسي اثرات روان شناختي آن بر دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارايه يک دوره برنامه آموزش ترکيبي و بررسي اثرات روان شناختي آن بر دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري ترکيبي
مقاله سبک اسناد
مقاله ابعاد شخصيتي
مقاله پيشرفت تحصيلي دانشجو
مقاله يادگيري مبتني بر کامپيوتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يادگيري ترکيبي از شيوه هاي نوين آموزشي است که انواع مختلفي از روش ها و رويکردهاي آموزشي را با هدف ارتقاي تجربيات يادگيري دانشجويان با يکديگر تلفيق مي نمايد. در مطالعه حاضر به بررسي تاثير آموزش ترکيبي بر ابعاد شخصيتي دانشجو پرداخته شده است.
روش کار: اين مطالعه يک تحقيق نيمه تجربي بر روي ۴۱ نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي جهرم که واحد درسي بيماري هاي رواني را در ترم اول سال ۸۸ – ۱۳۸۷ اخذ کرده، مي باشد. پس از تقسيم بندي تصادفي دانشجويان در دو گروه، تحت آموزش سنتي و يا ترکيبي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل آزمون سنجش اسناد علي، فرم کوتاه آزمون شخصيت نئو (طرح پنج عاملي سنجش شخصيت) و نمره نهايي دانشجو بوده است. آزمون هاي مورد استفاده شامل آزمون تي زوجي و مستقل، مربع کاي و آناليز واريانس بوده است.
يافته ها: در بررسي تعامل بين نوع آموزش و سبک اسناد دانشجو از طريق آزمون اناليز واريانس مشخص شد ارتباط مثبتي بين نوع آموزش و سبک اسناد در مقوله شکست دروني – بيروني وجود دارد (P=0.04).
تعامل نوع آموزش،نمره نهایی دانشجویان و آزمون پنج عاملي شخصيت نيز نتايج نشان داد که ارتباط مثبت معني دار بين آموزش و مولفه هاي باز و گشاده بودن (P=0.003)، وجداني بودن (P=0.04).
بحث و نتيجه گيري: نظر به تاثيرات مثبت اين روش آموزشي بر ابعاد شخصيتي دانشجويان استفاده از اين متدها به خصوص بهره گيري از آموزش هاي الکترونيک در آموزش علوم پزشکي توصيه مي شود.