مقاله ارايه يک مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي عملکرد مديران بيمارستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۰۱ تا ۶۱۱ منتشر شده است.
نام: ارايه يک مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي عملکرد مديران بيمارستان ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله تفسير داده هاي آماري
مقاله مديران
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوكار سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: معظم الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف ارزيابي عملکرد مديران بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با روش تحليل پوششي داده ها ( DEAياData Envelopment Analysis ) انجام شده است. همچنين به علت کيفي بودن بعضي معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP: Analytical Hierarchy Process) براي تبديل داده هاي کيفي به کمي استفاده شده است.
روش بررسي: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي- تحليلي مي باشد. جامعه پژوهش اين مطالعه مديران بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (۲۹ نفر) در سال ۱۳۸۷ بودند. تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بوده است که با استفاده از نرم افزارهاي DEA-Excel Solver و Expert Choice صورت گرفت. مدل مساله خروجي محور در حالت بازده به مقياس متغير انتخاب شد.
يافته ها: بيشترين مورد اختلاف بين وضعيت موجود و وضعيت بهينه در نهاده ها و ستاده ها، وضعيت مربوط به ستاده نسبت درآمد به هزينه بود.
نتيجه گيري: در روند تحقيق، مديران کارا تعيين شدند و بازده به مقياس هر مدير مشخص شد. از بين ۲۹ مدير ۱۵ مدير کارا و ساير مديران ناکارا بودند. شاخص هاي عدم سختي کار، تعداد نيروي متخصص و تعداد نيروي درمان به عنوان ورودي و شاخص هاي نمره فرم عملکرد، ضريب اشغال تخت، زمان آخرين پرداخت ها و نسبت درآمد به هزينه به عنوان خروجي انتخاب شدند.