مقاله ارايه يک چهارچوب مفهومي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: ارايه يک چهارچوب مفهومي براي ارزيابي عملکرد دانشگاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله دانشگاه
مقاله بازخورد ۳۶۰ درجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حق خواه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش حاضر ارايه يک چارچوب مدون و مفهومي براي نظام ارزيابي عملکرد دانشگاه آزاد اسلامي بوده، شيوه پژوهش پيمايشي و ۳۳ نفر از حوزه هاي سياست گذاري دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نمونه و در تحقيق مشارکت داده شده اند، ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس شاخص هاي ارزيابي نظام آموزش عالي طراحي شده است. داده هاي گرد آوري شده با استفاده از تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که عامل هاي مربوط به امور پژوهش و رشد کيفيت آموزشي داراي رتبه هاي برتر است و توجه به عوامل دانشجويي و سپس جنبه هاي فرهنگي و خدماتي داراي اولويتهاي بعدي قرار مي گيرد. در اين پژوهش نشان داده شده بر اساس شاخص هاي اولويت بندي شده نظام ارزيابي عملکرد سازماني مناسبي را مي توان در چهارچوب الگوي بازخورد ۳۶۰ درجه مي توان براي ارزيابي دانشگاه ها به کار گرفت.