مقاله ارايه چارچوبي براي ارزيابي بلوغ معماري سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوبي براي ارزيابي بلوغ معماري سازماني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري سازماني
مقاله ارزيابي بلوغ معماري سازماني
مقاله فرايندهاي فن آوري اطلاعات
مقاله همراستايي استراتژيک فن آوري اطلاعات با کسب و کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيريايي هانيه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه معماري سازماني يكي از مهم ترين و پركاربردترين راهكارهاي سازماني براي همراستايي استراتژيك فن آوري اطلاعات با كسب و كار سازمان و ابزار قدرتمندي براي ساماندهي به سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده مي باشد. برخورداري از مزاياي معماري سازماني در صورت مديريت اثربخش آن ميسر مي باشد. ارزيابي بلوغ معماري سازماني يك روش اثربخش و معتبر براي مديريت پروژه معماري سازماني مي باشد. اين روش با شناسايي وضعيت فعلي سازمان، نقاط ضعف و قوت معماري سازماني را نمايان مي سازد. علاوه بر آن تصوير روشني از ميسر رشد را نيز مهيا مي سازد كه مي تواند مبناي برنامه ريزي براي ارتقا سطح بلوغ معماري قرار گيرد. در اين مقاله پس از بررسي ادبيات موضوع، چارچوب پيشنهادي محقق كه در آن از فرايندهاي فن آوري اطلاعات استفاده شده است ارايه گرديده است. به منظور بررسي و تاييد چارچوب پيشنهادي از خبرگان حوزه معماري سازماني نظرسنجي به عمل آمد. نتايج اين تحقيق نشانگر آن است كه فرايندهاي فن آوري اطلاعات مبناي مناسبي براي ارزيابي بلوغ معماري سازماني مي باشند ودر نهايت چارچوب ارزيابي بلوغ معماري سازماني ارايه شده در اين مقاله به عنوان يك چارچوب معتبر مورد تاييد قرار گرفت.