مقاله ارايه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رشد فناوري از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارايه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله مرکز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نژاد عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري فناروانه، خصوصا در سطح شرکت هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن ها ميان موافقان و مخالفان به راه انداخته است. هر يک از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، مراکز رشد را از زاويه اي نگريسته و براي ارزيابي عملکرد آن ها از نظريات گروه هاي خاصي استفاده کرده اند. به دليل تنوع انواع مراکز رشد در جهان، اغلب پژوهش ها مطالعات و مدل هاي خود را به نوع يا انواع خاصي از مراکز رشد محدود کرده اند.
در مقاله حاضر، با مرور ادبيات ارزيابي عملکرد مراکز رشد در ايران و جهان، چارچوبي جامع با استفاده از معيارهاي جهاني عمومي ارايه شده است تا عملکرد مراکز رشد از منظر گروه هاي مختلف – مشتريان، مديران و کارکنان و مشاهده پژوهشگران – سنجيده شود. اين چارچوب پيشنهاد مي کند عملکرد مراکز رشد در حوزه هاي مديريت و کارکنان، زيرساخت ها، خدمات و خروجي ها سنجيده شود. عملکرد مرکز رشد در حوزه مديريت و کارکنان، ابعاد انجام وظايف مديريتي و يادگيري و رشد، در حوزه زيرساخت، ابعاد فضا و امکانات، حوزه خدمات، ابعاد کمک هاي ايجاد کسب و کار و کمک هاي کسب و کار و در حوزه خروجي ها، در ابعاد شرکت ها، محصولات و افراد ارزيابي شود. براي سنجش هر يک از ابعاد، معيارهاي عام از ادبيات موضوع استخراج شده است. اين چارچوب مي تواند به عنوان ابزار و راهنماي مناسبي براي مديران و متوليان مراکز رشد جهت ارزيابي عملکرد مراکز رشد در حوزه هاي مهم و بر اساس معيارهاي عمومي و خصوصا در ايران، براي مقايسه، الگوبرداري داخلي و خارجي و بهبود رقابت پذيري ميان مراکز رشد، به کار رود.