مقاله ارايه گزينه هاي ارتقاي ويژگي هاي کيفي رودخانه مهران شهر تبريز با هدف استفاده مجدد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: ارايه گزينه هاي ارتقاي ويژگي هاي کيفي رودخانه مهران شهر تبريز با هدف استفاده مجدد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهران رود
مقاله بارآلودگي
مقاله فاضلاب
مقاله کيفيت آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده ريحاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: افشارفروغ شمس بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به دليل محدود بودن منابع قابل دسترس آب، کاهش ميزان نزولات جوي، افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني و گسترش صنايع، استفاده بهينه از منابع موجود آب و جلوگيري از آلودگي آن که در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و سلامت و بهداشت عمومي مي باشد، به يک امر غير قابل اجتناب و ضروري تبديل شده است. هدف از اين مطالعه نشان دادن وضعيت کيفي رودخانه مهران رود و تعيين آلوده بودن يا نبودن آن به فاضلاب شهري و ارزيابي و طبقه بندي آن بر اساس شاخص بين المللي کيفيت آب و نهايتا ارايه راهکارهاي مديريتي براي بهبود کيفيت آن مي باشد.
روش بررسي: پيمايش مسير عبور رودخانه مهران رود از سرچشمه تا محل حوزه آبريزي که وارد آن مي شود به منظور تعيين نمودن محل هاي دقيق انشعابات رودخانه، ورود رواناب هاي داخل شهري و اتصال فاضلاب هاي شهري صورت گرفت. در اين پيمايش تصميمات لازم در خصوص محل هاي نمونه برداري و نيز مشخص نمودن نقاط بحراني و تاثيرگذار در کيفيت رودخانه انجام و سپس برنامه نمونه برداري براي آناليز خصوصيات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي اجرا گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که ميانگين و انحراف معيار مقادير BOD5، NO3، TSS، COD، pH، DO، کدورت و رنگ به ترتيب برابر ۳۰±۸۰، ۵۸±۱۵۵، ۶۳۷±۱۰۱۳، ۲±۷٫۳، ۳٫۵±۴٫۵ ميلي گرم در ليتر، ۱±۷٫۲، ۳۸۵±۲۳۸  NTU و ۷۰± TCU 122مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه مشخص شد که اين رودخانه کاملا آلوده به فاضلاب هاي شهري و غيربهداشتي مي باشد. شاخص كيفي آب در گستره ۴۱-۵۲ در تغيير بوده و آب اين رودخانه در زمره آب هاي طبقه ۴ قرار دارد. بنابراين آب اين رودخانه در حال حاضر در وضعيت بسيار خطرناک و يا سمي قرار داشته و براي شرب اصلا قابل استفاده نبوده و يا نياز به تصفيه هاي بسيار اختصاصي دارد.