سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی حمزه ئی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مساله طراحی کوتاهترین مسیری که با هر یک از دپارتمانهای بلاک چیدمان همسایه باشد، در نظر گرفته می شـود . بـرای ایـن مساله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ارایه می شود . تابع هدف، کمینه کردن طول مسیر است . مسیر بایـد همبنـد بـوده و بـا هـر یـک از سلولها حداقل در یک ضلع همسایه باشد . در مدل یکی از روشهای مدلسازی که برای طراحی کوتاهترین تک حقله ارایه گردیده است، مـورد استفاده قرار می گیرد . برای حل مدل از یک الگوریتم شاخ ه و برش ساده استفاده می شود . نتایج نشان می دهد که مسایلی با اندازه های کمتر از ۴۵ سلول با یک نرم افزار حل کننده مسایل برنامه ریزی عدد صحیح به سادگی قابل حل هستند .