سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید صانعی – کارشناس ارشد سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله یک مطالعه پارامتریک با استفاده از آنالیز دقیق به روش سختی و با استفاده از نرم افزار۹۰ ETABS – برای بررسی رفتار سازه های قاب محیطی تحت تاثیر بارهای جانبی انجام شده است . نحوه توزیع تنش های محوری درستونهای قابهای بال و جان و همچنین اثرات پدیده لنگی برشی مثبت و منفی در مقطع و ارتفاع سازه بررسی شده است.سازههای مورد مطالعه از نوع قاب های محیطی تک سلولی با مقطع مربع مستطیل می باشند که تحت اثر سه نوع بارگذاری جانبی)بار نقطهای در بالای سازه، بار با توزیع یکنواخت و بار با توزیع مثلثی( قرار گرفتهاند. سپس یک روش ساده جهت تحلیل تنش در اجزای قاب محیطی ارائه شده که قادراست به وسیله چند تابع ساده، نحوه توزیع تنشهای محوری وهمچنین پدیدههای لنگی برشی مثبت ومنفی را در مقطع و ارتفاع قاب های بال وجان نشان دهد .