سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – کارشناس ارشد کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدمهدی همایونپور – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن

چکیده:

مدل مخلوط گوسی GMM)فضای بردارهای ویژگی را به کمک بردار میانگین و شکل توزیع نمونهها مدل مینماید. در این مقاله روشهای چندیسازی برداری بهبود یافته و با مدل کوواریانس و روشGMM مقایسه شده است . روش مدل کوورایانس به شکلتوزیع نمونه ها توجه می کند در حالیکه چند ی سازی برداری مکان توزیع نمون ه ها در فضای ویژگی را مدل م ی نماید . در روش
کوواریانس, معیار شکل واگرایی و معیار کروی بررسی شده اند و نشان داده شده است که بکارگیری معیار کروی مناسبتر م ی باشد . همچنین رویکرد جدیدی در ارتباط با چندسازی برداری ارایه شده است. این رویکرد که مبتنی بر مقایسه کتاب کد داده های آزمون و کتاب کد داده های آزمایش با یکدیگر م ی باشد نسبت به رویکرد متعارف عملکرد بسیا ر بهتری از خود نشان داده اس ت . نتایج سیستم حاکی از برتری روش ماتریس کوواریانس در مقایسه با چند ی سازی برداری بهبود یافته وGMM است که در نتیجه م ی توانگفت شکل توزیع نمونهها در مقایسه با مکان آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است.