سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهاجرانی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه مهندسی پلیمر
مسعود فرونچی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه مهندسی پلیمر
سوسن دادبین – سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز پرتو فرآیند

چکیده:

روش عملی جهت برآورد خاسیت انقباض پذیری حرارتی (heat shrinkability) و اثر حافظه (memory effect) فیلم های ساخته شده از آلیاژLDPE و EVA با روش تولید فیلم بادی (film blowing)و شبکه ای شده با تابش الکترون دربه عنوان عامل تسهیل کننده ایجاد شبک ه، ارایه شده است . این روش بر آورد میزان حافظه و (TAC) حضور تری آلیل سیانور ات انقباض پذیری را برای بدست آ وردن فرمولاسیون و شرایط فرآیند ساخت بهیبه به طور ساده امکان پذیر می سازد . اساس روش بر پایه آزمایش خزش در دمای معین می باشد که با تنظیم پ ارامترهای مختلف مانند دمای کشش اولیه ، مدت زمان کشش، مقدار ازدیاد طول اولیه ، دمای انقباض ومدت زمان آن می توان شرایط بهینه جهت تعیین انقباض پذیری را بدست آورد . نشان داده شد ۸۵° بدست می آید . با C برابر % ۱۱۰ در دمای L که شرایط بهینه جهت برآورد خواص یاد شده با ازدیاد طول ۱ تا % ۱۱۰ ، درصد انقباض افزایش می یابد تا اینکه در ازدیاد طولهای بالاتر از % ۱۱۰ تقریبا L افزایش ازدیاد طول ۱ ثابت می ماند. از طرفی درصد حافظه با افزایش ازدیاد طول ۱L به طور مستمر کاهش می یابد . اثر مقدار TAC درخواص انقباض پذیری و حافظه با این روش مطالعه شد. درphr از TAC 1 و میزان تابش KGy 80 خواص مطلوبانقباض پذیری، حافظه و پایداری حرارتی بدست می آید و خواص مکانیکی در حد آلیاژ بدونTAC باقی می ماند . با افزایش مقدار مادهTAC تا میزان۳phrو افزایش دز تابش (irradiation dose) 3 تا kGy 130 به خواص مکانیکی بالاتری ولی با خواص انقباض پذیری پایین تر می توان رسید.