سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شهابی نژاد – کارشناس ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، د
محمد رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

اغلب تحقیقات انجا م شده در ز مینه ت عیین ه ویت ن ویسنده بر روی زبان انگلیسی متمرکز بوده و تاکنون مطالعاتی در زمینه متون دستنویس فارس ی یا عر بی گزا رش نشده اس ت. بنابراین در این مقاله روشی برای تعیین و تأیی د هویت نویسنده براساس متن دستنویس فارسی پیشنهاد شده اس ت که بصورت برون خط انجام شده و متن نوشته شده نیز ثابت می باش د. براساس ایده مطرح
شده در مطالعات قبل ی، در این روش تصویر متن دستنویس بصورت یک بافت در نظر گرفته شده و پس از مرحله نرمال سا زی، فیلترهای گابور چند کانالی بر ر وی تص ویر اعمال شده و سپس ویژگیهای پ یشنهادی براساس گشتاورها و ی ک تب دیل غیرخط ی محاسبه می گردند.
در واقع ویژ گی روش پیشنها دی استفاده از بانک فیلتری است که با ساختار متون دستنویس فارسی و سیستم بینایی تناسب بیشتری د اشته و علاوه بر این روش جدیدی جهت استخراج ویژگیها از خروجی فیلترهای گابور پیشنهاد شده است. در این مقاله همچنین با تعریف یک م عیار اط مینان، روش جدیدی برای تأیید ه ویت ن ویسنده با استفاده از ویژگیهای پیشنهادی ارایه نموده ای م.روش پیشنه ادی بهمراه تعدادی از روشهای موجود پیاد سازی شده و ارزیابی آن بر روی دستخط ۴۰ نفر نشان می دهد که روش پیشنهادی از کارایی بالاتری برای متون دستنویس فارسی برخوردار است.