سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران _ دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عراقی – دانشجوی دکترا- دانشکده مهندسی عمران _ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مکآن ها ی بحرانی از نظر ایمنی، فصل مشترک دو سیستم ریلی و جاده ای یعنی گذرگاه ها (تقاطعات همسطح ریلی / جاده ای) می باشند. هر چند آمار سوانح گذرگاهی در کشورمان نسبت به کشورهای توسعه یافته و نسبت به سایر سوانح ریلی چندان بالا نیست، اما با توجه به شدید بودن این گونه سوانح و انعکاس وسیع آنها در رسانه ها ، انجام مطالعات درخصوص وضعیت گذرگاه های کشور، بررسی علل ایجاد سوانح در این مناطق و نهایتًا تعیین رو شهای ایمن سازی آ نها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به بررسی روشهای اولویت بندی گذرگا ه ها جهت انجام رو ش های ایمن سازی پرداخته میشود و با ارا یه روشی جدید با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان (تحلیل درخت رویداد) به همراه رو شهای موجود دیگر اولویت بندی گذرگا ه های جنوب شهر تهران (مطالعه موردی ) صورت می پذیرد. درنهایت این رو شها مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و روش مناسب در این مقاله تعیین میشود.