سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام صلواتی سرچشمه – کارشناس ارشد توسعه مدلهای عملیاتی جهاد دانشگاهی
بهروز دری نوکورانی – هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
معصومه مداح – هیات علمی جهاد دانشگاهی

چکیده:

در محیط اقتصاد دانش بنیادی امروزی ، سرمایه های فکری ارزش و اهمیت بیشتری را برای سازمانها و بنگاه ها به نسبت سرمایه های فیزیکی دارند و به تعبیری سرمایه های فکری ، به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیک ترین سرمایه های سازمان های عصر حاضر به ویژه برای سازمانها و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان مطرح می باشند . لذا سازمان ها ، بویژه سازمانهای دانش بنیان ، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند سرمایه های سازمان های عصر حاضر به ویژه برای سازمانها و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان مطرح می باشند. لذا سازمان ها ، بویژه سازمانهای دانش بنیان ، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند سرمایه های فکری خود می باشند . به همین منظور ، طراحی و بکارگیری رویکردی مناسب برای مدیریت سرمایه های فکری ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . بر همین اساس ، این پژوهش با هدف ارایه رویکرد مدیریت سرمایه های فکری در مراکز وسازمانهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تعریف و انجام شده است . این تحقیق از نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق ، مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی مبانی نظری ادبیات موضوع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین از نظرات خبرگی جهت پایش سوالات و نتایج بهره گرفته شده است . با جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و نظرات گروه خبرگان ، رویکرد مدیریت سرمایه های فکری مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی به همراه قالب گزارش سرمایه های فکری آنها استخراج شده است.