سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آصف زارع – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سید محسن احمدی ناصری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

این مقاله روشی را برا ی تحلیل حساسیت رتبه بندی به و یژگی نامطمئنی قضاوتها ی تصمیم گیرند ه در ماتریس مقایسا ت زوجی روش AHP فازی ارائه می کند.توسط شاخص پایداری ارائه شده می توان دریافت که تصمیم گیرنده در قضاوتهای خود تا چه حد مطمئن عمل کرده است و یا اینکه تا چه میزان توانسته است بین گزینه ها تفاوت قائل شده آنها را از یکدیگر تمیز ده د .به عبارتی نتایج بدست آمده از AHP فازی تا چه حد قابل اعتماد است.عکس شاخص پایداری را که به عنوان شاخص ناپایداری در نظر گرفته شده ، در عناصر بالای قطر اصلی ضرب ، بتدریج مقدار آن را از واحد کاهش داده و در هر مرحله وزنهای نهایی محاسبه و عدم تغیی ر در رتبه بندی ر ا بررسی می کنیم.به هر نسبتی که تصمیم گیرنده ، قدرت تمیز بالاتری دا شته باشد، شاخص پایداری بزرگتر و شاخص ناپایداری کوچکتر خواهد بود . بعلاوه زمانی ماتریس قضاوت از ارزش بالاتری برخوردار است که در صورت تغییر رتبه بندی بر اثر اعمال شاخص ناپایداری، رتبه های نزدیک به هم با یکدیگر تغییروضعیت دهند.