سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جلیل خاوندکار – مرکز رشد فناوری فاز، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، زنجان، ایران
احسان خاوندکار – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
ناصر ناصریه – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده:

بررسی و مرور گزارشات پیرامون حوادث رخ داده در بنادر مبین است موضوع است که بنادر در مقایسه با سایرحوزه ها به لحاظ دستیابی به دستاوردهای نوین ایمنی و سطح مطلوب در توسعه ی اقدامات پایشی برای کنترل خطرات و ریسک عملیاتی، در درجات پایین ترین به سر می برند. نظر به عدم تدوین برخی از قوانین اقدامات ایمنی در فرآیندهای روزانه ی بنادر و ضوابط ریسک محیطی مسائل بالقوه لزوم در نگرشی جدید درشناسایی خطرات ور یسک های مرتبط و ایجاد و ارتقای سیستم های میدریت ایمنی به منظور افزایش سطح ایمنی در بنادر بیش از پیش نمایان میگردد. به تبع این نیاز، بایستگی آنالیز عملیات روزانه ی دریایی بندر و بازشناخت عملکرد سیستم ها و کارکردهای زیر سیسم ها در تعامل، عوامل محیطی و کاربری انسانی، در جهت دستیابی به چارچوب های ایمنی و بهداشت شغلی ضروری می نماید. در این راستا، مقاله ی حاضر ضمن ارائه مدل «سیستم مدیریت ایمنی بنادر» به منظور کاهش ریسک احتمال وقوع خطرات و بهبود ایمنی بنادر، در قالب متدولوژی مبتنی بر مدیریت ریسک ، در حرکتی گام به گام به فراهم آوری ملزومات تطابقی سیستماتیک و عملیات بنادر در جهت امکان آفرینی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی خواهد پرداخت. ویژگی اساسی متدولوژی ارایه شده ترکیب ابزار و متدهای مختلف ارزیابی حوادث و شناسایی خطرات و پایه ریزی ساختاری، مبتنی بر مدیریت ریسک به منظور پایش خطرات اختصاصی تهدید کننده ی بنادر و فرآیندهای روزانه ی آن ها و دستیابی به سطح بهینه ای از ایمنی در بنادر می باشد. در ادامه به ترتیب گام های مطلوب نظر بکارگیری متدولوژی ارایه شده در جهت بهبود سطح ایمنی بنادر به همراه مطالعه ی موردی معرفی گردیده و در نهایت مدل بروز آمده از خلال این متدولوژی به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در بنادر ارایه گردیده است.