سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سارا سلیمی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی غضنفری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین سلیمی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آینده نگاری علم و فناوری مقوله ای است که توجه مدیران را به خود جلب نموده است. پایداری و رقابت در دنیای پیچیده و صنعتی معاصر، جز با تعیین استراتژی ها و برنام های جامع برای دستیابی به آن ها امکانپذیر نیست. از این رو پیش بینی فناوری و تعیین فناوری آینده از جمله ضروریات شرک تهای صنعتی است. از اوایل دهه ۱۹۳۰ بیش از د هها تکنیک و روش برای پیش بینی فناوری ارایه شده است که برخی از آ نها بیشتر به تکنیک های تجزیه و تحلیل اطلاعات و برخی دیگر به خیال پردازی شبیه هستند. دنیای امروز به تکنیکی قدرتمند و ساخت یافته نیازمند است تا مدیران را در چالش های پیش رو هدایت نماید. از دیگر سو اگر چندی پیش، علم ریاضیات و محاسبات ریاضی، تنها گره گشای تصمیم سازی ها و تصمی مگیری های مدیران محسوب م یشدند، امروزه علوم مبتنی بر واقعیات و تجربیات، مکمل علوم ریاضی شده اند. این علوم با نگاهی مجدد به واقعیات و تجربیات مشاهده شده، به دنبال کشف روابط نهفته در آن ها و بیان آن ها در قالب یک متدولوژی تکرارپذیر برای دیگران هستند. از این رو اغلب تکنیک های مبتنی بر علوم، هم از بانک های اطلاعاتی نیرومند بهره مند هستند و هم از ساختارهای معنایی قابل درک و تکرا رپذیر سود م یبرند