مقاله ارایه مدلي براي مشارکت بيماران مبتلا به بيماري مزمن در مراقبت پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلي براي مشارکت بيماران مبتلا به بيماري مزمن در مراقبت پرستاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت بيمار
مقاله مراقبت پرستاري
مقاله بيماري هاي مزمن
مقاله تئوري پايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاطمي نعيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي مزمن يکي از چالش هاي مهم سيستم هاي مراقبت بهداشتي محسوب مي شوند. امروزه يکي از اجزاي اصلي مدل هاي مراقبتي در بيماري هاي مزمن، مشارکت بيمار مي باشد. مطالعات اندکي درباره مشارکت بيماران مبتلا به بيماري مزمن در فعاليت هاي مراقبتي انجام شده است. هدف از انجام اين مطالعه شناسايي عوامل مرتبط با مشارکت در مراقبت پرستاري و مشخص کردن ماهيت اين مشارکت مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از روي کرد کيفي با روش تئوري پايه استفاده شده است. ۲۲ نفر شامل ۹ بيمار، ۸ پرستار و ۵ همراه بيمار به صورت نمونه گيري هدف مند و نظري از سه بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار و مشارکت کننده مشاهده گر جمع آوري شدند. تحليل داده ها با استفاده از روش اشتراس-کوربين و مقايسه مداوم انجام گرديد.
يافته ها: نتايج تحليل داده ها نشان داد که مشارکت بيماران مزمن در مراقبت پرستاري يک فرآيند پويا و تعاملي است که بين پرستار، بيمار و خانواده به عنوان عوامل مراقبتي، در سيستمي که مراقبت در آن ارایه مي شود، رخ مي دهد. مضمون اصلي اين مطالعه «هم جهت شدن عوامل مراقبتي» نام گذاري گرديد که خود شامل چهار طبقه متابعت کردن، درگير شدن، سهيم شدن، و مشارکت واقعي بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه مدل هرمي را براي توضيح مشارکت بيماران مزمن پيشنهاد نمود، به طوري که مشارکت در سطوح مختلف بر اساس فاکتورهاي مرتبط با عوامل مراقبتي از متابعت کردن تا مشارکت واقعي رخ مي دهد.