مقاله ارایه مدلي به منظور تجزيه و تحليل، گزينش و اجراي راهبرد زنجيره تامين كسب و كار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ارایه مدلي به منظور تجزيه و تحليل، گزينش و اجراي راهبرد زنجيره تامين كسب و كار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت راهبردي
مقاله زنجيره تامين
مقاله كسب و كارهاي كشاورزي
مقاله بورس كالايي كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه انتظار مي رود حداقل مديران، كارآفرينان و دست اندركاران كسب و كارهاي بزرگ فعال در كشاورزي از ساختاري علمي براي مديريت و تصميم گيري هاي مربوط به كسب و كار خويش استفاده كنند. در اين مقاله اين ساختار علمي مديريتي با دو ويژگي بارز و عمده زنجيره تامين و مديريت راهبردي تحت عنوان مديريت راهبردي زنجيره تامين از ساختار سنتي تبيين مي شود. بدين منظور مولفه هاي مدل مديريت راهبردي و روابط ميان آن ها از ديدگاه جامعه آماري يعني مديران كسب و كارهاي كشاورزي فعال در بورس كالايي كشاورزي تهران، شناسايي، غربال سازي و با روش معادلات ساختاري تحليل شده است. بر اساس نتايج مشخص مي شود، با اين كه مديران به بيشتر متغيرهاي شناسايي و تبيين شده مديريت راهبردي توجه دارند، وليكن از رابطه ميان آن ها و نحوه استفاده از آن آگاه نيستند. در نهايت مدل مديريت راهبردي ارايه شده در اين مقاله راه گشاي آنان خواهد بود.