سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مونا رشیدی راد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تهران
علیرضا حسن زاده – استادیار و مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
شعبان الهی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید سلیمیان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت کرانه تهران

چکیده:

مطالعه و بررسی جهت شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی نزدیک به ۳ دهه است که در بسیاری از نواحی دنیا انجام می گیرد بطوریکه اخیرا شاهد مطالعات و مقالات روز افزونی دراین خصوص در نواحی مختلف جهان بوده ایم. اما تحقیقات انگشت شماری در خصوص شناسایی متغیرها و عوامل موثر بر مسائل کلیدی مطرح در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعاتی، جهت انجام یک فراتحلیل در دنیا انجام گرفته است از سوی دیگر از آنجایی که تا بحال هیچ نوع تحقیق و مطالعه کلانی در خصوص شناسایی مسائل کلیدی و عوامل موثر بر آن در ایران انجام نگرفته است لذا این تحقیق ضرورت یافت دراین راستا پس از بررسی تحقیقات مرتبط به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت فناوری اطلاعات کشور، از نظر خبرگان پرداخته شد و براساس آن، مدلی سازمان یافته از متغیرهای اساسی تاثیر گذار بر مسائل کلیدی شناسایی شده ارائه گردید براین اساس پرسشنامه ای تهیه گردید که بخش ا ول ان به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت فناوری اطلاعات/ سیستم ها اطلاعاتی در کشور طراحی گردید و بخش دوم آن نیز جهت آزمون مدل عوامل موثر بر مسائل کلیدی شناسایی شده که قبلا با نظر خبرگان مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفته بود – طراحی گردید.