سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل خاوندکار – دکترای مدیریت دولتی، مدیر مرکز رشد ICT مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه ز
احسان خاوندکار – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرجان تاج الدینی – دانشجوی دوره کارشناسی طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با طرح و تقویت نظریه عدم تمرکز، سازمان های محلی در چارچوب مفهوم آفرینی وساختار بخشی روزآمد، از اهمیتی روز افزون برخوردار کشته اند. در این میان بایستگی جایگشت در پیوستار جهانی فناوری اطلاعات و دستیابی به داشن مورد نیاز و کسب امتیازهای افزون تر در محیط های رقابتی کنونی، سازمان محلی را به توسعه و توانمند سازی کارکردهای حوزه های فناوری اطلاعات ملزم نموده است. وجود رویکرد مبتنی بر برون سپاری خدمات حوزه های فناوری اطلاعات در سازمان های محلی، لزوم در نگرش به عوامل تاثیر گذار در موفقیت برون سپای خدمات این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد. تمایل برخی سازمان های محلی به اشتراک دانش در خلال ارتباط برون سپاری، مطالعه تاثیر پی ریزی ساختکاری دانش – محور با رویکرد اشتراک دانش و جایگزینی روابط از شکل معامله ای آن به شکل رابطه ای مشارکت – محور، دربرون سپاری خدمات فنی اطلاعات ما بین سازمان های محلی و تامین کنندگان خدمات را ضروری میسازد. در مقاله حاضر، ابتدا مفاهیم و تعاریف سازمان محلی، اشتراک دانش و سطح مشارکت به تامین کنندگان خدمات را ضروری میسازد. در مقاله حاشر، ابتدا مفاهیم و تعاریف سازمان محلی، اشتراک دانش و سطح مشارکت به عنوان ابزارهای ورود به بحث مرور خواهد گردید. درگام بعد، پس از تعیین اعتبار ساختار پژوهشی ، در قالب تحلیل آماری نتایج به عنوان ابزارهای ورود به بحث مرور خواهدگردید. در گام بعد، پس از تعیین اعتبار ساختار پژوهشی، درقالب تحلیل آماری نتایج به دست آمده از پژوهش میدانی صورت پذیرفته، به بررسی دو عامل اشتراک دانش و سطح مشارکت ما بین سازمان محلی (دریافت کننده خدمات) و تامین کنندهخدمات کارکردها و ارتقا ارزش مورد انتظار از برون سپاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات بر پایهاشتراک دانش و برقراری رابطه ای مشارکت – محور بین تامین کننده خمات وسازمان محلی، خواهد انجامید.