سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان نیک اندیش – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

پیش تر برای حرکت اهرمها و بازوها در صنعت، موتورهای الکتریکی و عملگرهای هیدرولیکی بکار گرفته می شدند. امروزه مزایای متعدد عملگرهای پنوماتیک موجب توسعه وسیع آنهادر صنعت شده است از جمله مشکلات سیلندرهای پنوماتیک حرکت غیریکنواخت و پله ای عضو متحرک آنها به دلیل تراکم پذیری هوا می باشد با افزایش اصطکاک در سیلندرهای پنوماتیک، غیریکنواختی در حرکت عضو متحرک بدلیل تراکم پذیری هوا به شدت افزایش می یابد. ازا ین رو در این مقاله در نظر است مدل ریاضی برای تحلیل عملکرد سیلندرهای پنوماتیک با اصطکاک کم ارایه شود در نهایت نتایج حاصل از مدل ریاضی با اندازه گیری های تجربی برای برخی از پارامترهای عملکردی مورد مقایسه قرار گرفت . تغییرات فشار حاصل از مدل ریاضی تا حدودی بالاتر از تغییرات فشار حاصل از اندازه گیری های تجربی می باشد.