سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا شاهنده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
سعید ناطق – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

فرآیند انحلال رسوبات در آلیاژهای رسوب سخت شونده اولین مرحله از عملیات پیرسازی است . در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود و انجام تحلیل گذرا با شرایط مرزی متحرک، مدلی برای سنتیک حل شدن رسوبات و مورفولوژی نهایی بعد از عملیات انحلال توسعه داده شد . در این تحلیل توزیع اندازه رسوبات، دما و زمان عملیات انحلال به عنوان ورودی مدل و توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات به عنوان خروجی به دست می آید . خصوصیات ترمودینامیکی سیستم شامل دوفاز با استفاده از محاسبات ترمودینامیکی تعادل و ضرایب نفوذ اتمهای محلول نیز از مراجع به دست آمد . این مقادیر به عنوان شرایط مرزی و پارامترهای حل معادلات مشتق جزئی در مدل اجزا محدود به کار رفته و توزیع غلظت و شکل رسوبات بعد از مدت زمان انحلال محاسبه گردید .