سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید شخص نیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مجتبی طیبات – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تهران
ابوطالب گرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
کامران رضایی – استادیار دانشکده فنی – گروه مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدیریت سبد های پروژه در دو مرحله انجام می شود . در مرحله اول بر اساس استراتژی ها و اهداف بلند مدت سازمان، سبد های پروژه های سازمان تشکیل می شود . برای این منظور اهدافی نظیر برآورده سازی الزامات قانونی که از سوی سازمان های بالا دستی مطرح می باشند، سود آوری، افزایش قابلیت رقابت پذیری سازمان نسبت به رقبا و غیره در نظر گرفته می شوند . سپس تمامی پروژه های سازمان اعم از جاری و آتی از نظر هم راستایی با سبد های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . در حقیقت با این عمل یک غربال اولیه در خصوص پروژه های سازمان صورت می گیرد که درآن پروژه های مرتبط با اهداف استراتژیک شرکت ثبت و در سبد های مربوطه قرار می گیرند و از سایر پروژه ها صرفنظر می شود . در مرحله دوم به رده بندی پروژه های هر سبد پرداخته می شود که برای این منظور به خاطر درنظر گیری شاخص های متعدد و همچنین وابستگی شاخص ها به یکدیگر از روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است . در روش پیشنهادی از شاخصی بنام ریسک پروژه ها استفاده شده است که در آن از روش شبیه سازی مونت کارلوی هوشمند شده ( الگوریتم ابتکاری نگارندگان ) برای تعیین ریسک پروژه ها استفاده شده است . این معیار کمک قابل توجهی به مدیریت سازمان برای تخصیص منابع به پروژه های سبدها خواهد نمود .
در این مقاله با ارایه رویکردی جدید در قالب فرآیندی کارا، طی گام های ذیل به مدیریت سبد پروژه های سازمان پرداخته می شود : -۱ تعیین اهداف استراتژیک، -۲ تشکیل سبد های پروژه، -۳ تحلیل سبد ها، -۴ تخصیص منابع .