مقاله ارایه يک مدل ارزيابي ريسک پذيري فازي براي ارزيابي ريسک پذيري زماني پروژه هاي عمراني: پروژه بهسازي خط اداره کل خط و ابنيه فني راه آهن جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: ارایه يک مدل ارزيابي ريسک پذيري فازي براي ارزيابي ريسک پذيري زماني پروژه هاي عمراني: پروژه بهسازي خط اداره کل خط و ابنيه فني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروژه هاي عمراني
مقاله مدل ارزيابي ريسک فازي
مقاله مديريت ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران كاظم زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف موسوي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين ميزان انحراف از هريک از اهداف پروژه براي پيمان کاران و کارفرمايان امري ضروري است. ميزان افزايش زمان پروژه تابعي از ريسک هاي مربوط به پروژه است. دستيابي به ابزاري که دست به ارزيابي سطح ريسک پروژه زده و به تبع آن ميزان انحراف واقعي از برنامه زمان بندي را براورد کند، به شدت براي پيمانکاران سودمند است.
هدف از اين مقاله ارایه يک متدلوژي ارزيابي ريسک فازي براي تعيين ميزان ريسک زماني پروژه و تخمين انحراف از برنامه زمان بندي پروژه است. اين متدلوژي از نمودار تاثيرگذاري براي ساخت مدل و رويکرد ارزيابي ريسک فازي براي تخمين ميزان افزايش زماني هريک از فعاليت ها و انحراف زماني فازهاي پروژه استفاده مي کند. سپس مقادير به دست آمده از مدل ارزيابي ريسک فازي وارد برنامه کنترل پروژه شده و انحراف زماني کل پروژه از برنامه زمان بندي مصوب محاسبه مي شود. مطالعه عملي اين مدل بر روي بخشي از يک پروژه بهسازي خط مربوط به اداره کل خط و ابنيه راه آهن جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارسنجي مدل به وسيله مقايسه مقادير براورد شده به وسيله مدل و مقادير واقعي زمان فعاليت ها و محاسبه متوسط نسبت قدر مطلق خطاها انجام شد. متوسط نسبت قدر مطلق خطاها براي فعاليت ها برابر ۱۰٫۷۵ درصد محاسبه شد. علاوه بر آن زمان کل پروژه برابر با ۱۰۵٫۲۴ واحد براورد شد که در مقايسه با زمان واقعي کل پروژه، يعني ۱۱۳ واحد زماني نشان دهنده دقت بالاي مدل براي استفاده در پروژه هاي عمراني است.