مقاله ارایه يک مدل رياضي در پيش بيني استحکام برشي اتصالات روکش شده انفجاري با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومينيوم و مس به وسيله جوشکاري انفجاري (يادداشت مهندسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارایه يک مدل رياضي در پيش بيني استحکام برشي اتصالات روکش شده انفجاري با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومينيوم و مس به وسيله جوشکاري انفجاري (يادداشت مهندسي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوشکاري انفجاري
مقاله اتصال اسکارف
مقاله استحکام برشي
مقاله پنجره جوشکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني جلال
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پورعمراني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جوشکاري انفجاري، فشار بسيار زياد در نقطه برخورد سبب کاهش لايه هاي ناخالصي سطحي شده و در نتيجه شرايط تماس فلز به فلز در فصل مشترک و اتصال متالورژيکي بين دوفلز غيرهم جنس ايجاد مي شود. در اين مقاله، ضمن معرفي اتصال اسکارف، جوشکاري انفجاري فلزات آلومينيوم و مس بر مبناي اين نوع اتصال، در حالات مختلف بارگذاري انجام شده و استحکام برشي اتصالات اسکارف به وسيله روشي جديد ارزيابي مي شود. رابطه بين استحکام برشي و بارگذاري انفجاري در نمونه هاي مختلف به وسيله مدل هاي غيرخطي و لگاريتمي به کمک روش رگرسيون و استفاده از جدول ANOVA ارايه مي شود. کفايت مدل هاي مربوطه در آزمايش هاي روکش انفجاري ارزيابي شد. نتيجه آنکه، با انجام اتصال اسکارف در فلزات غير هم جنس (با استفاده از روش محاسباتي که در اين مقاله ارايه شده) مي توان انواع بارگذاري انفجاري را در يک مرحله ارزيابي نمود و با ايجاد مدل مناسب، استحکام برشي قطعات روکش کاري شده انفجاري را تخمين زد.