سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نوری حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پریسا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

امروزه عوارض و صدمات مالی و جانی ناشی از حوادث و سوانح تاثیر شگرف و انکار ناپذیری در نحوه زندگی و سلامت انسان ها به جا می گذارد به طور یکه سالیانه تعداد بسیار زیا دی از مردم دنیا در اثر صدمات ناشی از آن تلف شده و حدود همین تعداد نیز مجروح و معلول می شوند؛ با این حال هنوز انگیزه کافی در افراد، مسوولان ملی و محلی به منظور برنامه ریزی جهت پیشگیری از حوادث و سوانح ایجاد نشده است . این مطالعه با هدف ارا یه چهارچوبی جهت مدی ریت اورژانس در حوادث و سوانح، به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و جمع آوری اطلاعات آن از طریق مطالعه کتابخانه ای و جستجو در اینترنت صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد ارایه چهارچوبی برای مدیریت موثر اورژانس در حوادث و سوانح میباشد که اصول این چهارچوب عبارتند از:۱. آموزش و استخدام پرسنل مجرب برای ارایه خدمات اورژانس به هنگام وقوع حادثه؛۲. حمایت مالی ارایه دهندگان خدمات اورژانس پزشکی؛۳. ایجاد آگاهی عمومی در زمینه قابلیتها و نیازهای سیستم اورژانس پزشکی ملی؛ ۴. تنطیم بار مراجعه به ارایه دهنگان اورژانس پزشکی با استفاده از نظام منطقه بندی؛ ۵. ایجاد هماهنگی بین بخشی میان ارایه دهندگان خدمات اورژانس پزشکی، بخش عمومی و کلیه بخش های دولتی مرتبط؛