سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی – بخش علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ای
بهرنگ مسعودیفر – دانشکده مهندس کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید نهان نگاری کور، مقاوم و غیر قابل رویت در حوزه تبدیل موجک ارائه شده است که از نظر عملکرد می تواند در کاربردهای کنترل حق تکثیر و پنهان سازی داده ها استفاده شود . این الگوریتم از تصویر تبدیل موجک تا سطح تجزیهn می گیرد و داده های نهان نگاری را در ناحیهHLn از تبدیل موجک قرار می دهد، زیرا این ناحیه در برابر اکثر پردازش های تصویری مقاوم اس ت وچشم انسان نیز تغییرات در این ناحیه را کمتر تشخیص می دهد. کارایی الگوریتم با انواع تصویر ها، در برابر حملات شامل فشرده سازی،JPEGافزودن نویز گوسی، تغییر اندازه و فیلتر میانه آزمایش شده اس ت. آزمایش ها نشان می دهند که مقاومت این الگوریتم در برابر اکثر پردازش های تصوی ری به ویژه فشرده سازیJPEG و نویز گوسی بسیار مناسب اس ت. به طور کلی نتایج آزمایش ها بیانگر مقاومتقابل قبول در برابر اکثر پردازش های تصویری با داشتن پیچیدگی محاسباتی و شفافیت کم است . برای مقایسه الگوریتم با الگوریتم های دیگر، از معیارCheckMarkاستفاده شده است. نتایج مقایسه، کیفیت بهتر الگوریتم ارائه شده را نشان می دهند.