سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد دلفروزی – مربی گروه مهندسی برق اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان
علی تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق ایران، تهران، دانشگاه شاهد
محمد پویان – استادیار، گروه مهندسی برق استادیار، گروه مهندسی برق

چکیده:

این مقاله یک روش نو ی ن پنهان نگاری صوت که اطلاعات را در ضر ایب تبد یل موجک مترقی(LWT)مخفی می کند، ارائه می کند . دراین روش ابتدا به س یگنال صوتی تبد یل موجک مترقی اعمال می شود. در مرحله با استفاده از این ضرا یب بطور مستقیم آستانه شنوایی محاسبه می شود. سپس متناسب با این آستانه ز یر باندهای خاصی انتخاب می شوند و توالی داده جایگزین بیتهای کم ارزش (LSB) ضرایب موجک در این ز یر باندها می شوند. پس از اعمال عکس تبدیل موجک به ضر ایب حاوی اطلاعات سیگنال صوتی حاویاطلاعات نت یجه می شود. جهت افز ایش ضر یب امن یتی در ا ین روش داده مخفی شونده قبل از مخفی سازی رمزنگاری می شود. کیفیت صوت حاصل از مخفی سازی با استفاده از کمیت سیگنال به نویز تحلیل می شود. نتایج تجربی از ظرفیت بالای پنهان نگاری، بازیابی کامل اطلاعات مخفی شده و کیفیت سیگنال صوتی حاوی اطلاعات حکایت میکند.