سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین یاراحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، دانشکده فنی مهندسی، گروه کامپیوتر
مهدی دهقان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

یک عامل سیا ر عبارت است ا ز نرم افزاری که به طور مستقل و متکی به خود به عنوان دستیار یک شخص یا سازمان عملی را انجام م یدهد. از عام لهای سیار برای جستجوی اطلاعات، بازیابی اطلاعا ت، فیلترینگ، تشخیص مزاحم در شبک ه ها و … استفاده م یشود. یکی از مسایل مورد بحث در مورد عام ل های سیار مساله امنیت آنها م یباشد. جهت استفاده موثر و ایمن از عامل های سیار باید موارد مختلف امنیتی را در نظر گرفت. یکی از این موارد حفظ یکپارچگی عامل های سیار می باشد. در این مقاله ابتدا با مرور ی ب ر روش های موجود ابتدا مزایا و معایب هر یک بررسی می گردد. با توجه به اینکه هری ک از ای ن روش ها دارای مز ایا و معایب خاص خو د می باشند، لذا به نظ ر می رسد با ترکیب این روش ها می توان به روش بهتر ی بر ای محافظت ا ز یکپارچگی عام لهای سیار رسید. بنابراین د ر این مقاله روش مذکور ارائه گر دیده و در ادامه با توجه به روشها ی موجود مورد ار زیابی قرار گرفته اس ت. درنهایت روش مورد نظر شبیه سازی گردیده و نتایج حاصل از آن نشان دهنده بالا رفتن احتمال حفظ یکپارچگی عامل سیار می باشد.