سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشکده مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روشهای بهبود سیگنال گفتارکه در حوزه تب دیل فور یه یا تب دیل موجک عمل می کنند، عموما با ایجاد نویز موس یقی و اعوجاج در سیگنال گفتار همراه هستند . یکی از دلا یل این امر حذف کامل نویز است، حال آنکه می توان بدون حذف کامل نو یز و با باقی گذاشتن مقداری نویز زمینه ، م یزان اعوجاج سیگنال گفتار و ن ویز موس یقی را کمتر نمود. در مقاله حاضر باقی گذاشتنمقدارمعینی نویز در پس زمینه و سپس شکل ده ی آن در یک س یستم حذف نو یز مبتن ی بر تب دیل و یولت مد نظر قرار گرفته است ، برای شکل دهی نو یز از یک الگوریتم کلاسبندی نویز استفاده شده است که بر اساس شکل طیف ی نویز ورودی ، نویز ورودی را به نویز دیگ ری که از نظر شن یداری خوشا یند تر است تبد یل می کن د. نتایج آزما یشهای شن یداری و نظ ری بیانگر آن است که س یگنالهای بهبود یافته با استفاده از شکل د هی نو یز، دار ای اعوجاج گفتا ری کمتر و ن ویز پس زمینه خوشایندتری نسبت به سیگنالهای بهبود یافته بدون شکل دهی نویز با استفاده از سیستم پایه حذف نویز ویولت هستند