سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدجواد حضوری – دکترای مدیریت – مدیریت همکاری های صنعت و دانشگاه پیام نور
حسن عصاره – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

چکیده:

در این مقاله بر اساس مطالعه و بررسی تئوری های مختلف رضایت و انگیزش در نگرش های مختلف مدیریت، عوامل مؤثر بر رضایت فرد از سازمان، شناسایی و با اعمال رویکردی سیستمی طبقه بندی می شوند . طی آن با در نظر گرفتن ویژگی های مطلوب جامعیت و انعطاف پذیری و تامین خصوصیت رفتاری سطح رضایت از عوامل مختلف مؤثر بر آن و بنا بر نظریه دو عاملیهرزبرگ، مدل عمومی تابع خطی رضایت و ابزار پرسشنامه ای جهت سنجش آن تدوین می گردد . در ادامه نیز پایایی و روایی مدل عمومی و ابزار سنجش مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس نتایج حاصله تایید می گردد . سپس با استفاده از تکنیکها و مفاهیم آماری و ریاضی، زمینه لازم جهت تجزیه و تحلیل نتایج و برنامه ریزی بهینه منابع مختلف سازمان به منظور بیشینه سازی میزان رضایت پرسنل سازمانی فراهم می آید .